COMMUNITY RELATIONS ACTIVITIES

  • 20170112_01

    สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี

    11 มกราคม 2560 : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี นำผู้แทนชุมชน จ.สิงห์บุรี จำนวน 50 คน เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี เพื่อเปิดโลกทัศน์ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง โดยมีเจ้าหน้าที่โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีและมัคคุเทศก์น้อยบีแอลซีพี ให้การต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง

  • 20161227_01

    บ้านปูนำคณะข้าราชการ เมืองบอนตัง ประเทศอินโดนีเซีย เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี

    26 ธันวาคม 2559 : บ้านปูนำคณะข้าราชการ เมืองบอนตัง ประเทศอินโดนีเซีย จานวน 20 คน เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี เพื่อเปิดโลกทัศน์ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง โดยมีคุณยุทธนา เจริญวงศ์ ผู้จัดการใหญ่โรงไฟฟ้าและเจ้าหน้าที่โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีให้การต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง