COMMUNITY RELATIONS ACTIVITIES

  • 201610121_02

    การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี

    20 ตุลาคม 59 : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำคณะบุคลากรทางการศึกษา และผู้นำชุมชน จำนวน 35 คน เข้าศึกษาดูงานเชิงประจักษ์ด้านกระบวนการผลิตไฟฟ้า โดยใช้เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าต้นแบบของการใช้ถ่านหินคุณภาพดีประเภทบิทูมินัส เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า รวมทั้งแนวทางการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีเจ้าหน้าที่โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี และมัคคุเทศก์น้อยบีแอลซีพีให้การต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง

  • 201610121_01

    กลุ่มโรงไฟฟ้าทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดชากลูกหญ้า

    17 ต.ค. 59 : บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด ร่วมกับกลุ่มบริษัทโกลว์ และบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) สนับสนุนประเพณีทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดชากลูกหญ้า รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 63,240 บาท