COMMUNITY RELATIONS ACTIVITIES

  • 20160927_02

    กิจกรรม “จิตอาสา ประจำปี 2559” (ปีที่ 7)

    24 ก.ย. 59 : โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ร่วมกับกลุ่มบริษัทโกลว์ ได้ร่วมกันทำกิจกรรม “จิตอาสา ประจำปี 2559” (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7) ณ โรงเรียนวัดกะแส จ.ระยอง โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 358 คน โดยภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมทาสีอาคารเรียน ซ่อมแซมห้องน้ำจำนวน 5 ห้อง ปลูกต้นกล้วยจำนวน 80 ต้น และประกอบถังขยะแป้นบาสจำนวน 5 ใบ และมอบเตียงพยาบาล 4 เตียงให้แก่โรงเรียน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 399,642 บาท กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างเสริมจิตสำนึกให้แก่พนักงานและครอบครัวพนักงานของทั้งสองบริษัท รวมทั้งผู้มีจิตอาสา และชาวชุมชนได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการได้มีโอกาสเข้ามาใกล้ชิดและมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกับสถานศึกษาและชุมชนโดยรอบ ตามกรอบแนวคิดที่ว่า “ชาวโรงไฟฟ้า ขออาสาทำดีเพื่อสังคมตลอดไป”

  • icc1

    วันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ประจาปี 2559

    เมื่อวันเสาร์ที่ 17 ก.ย. 59 ชาวโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีได้เข้าร่วมกิจกรรม วันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ประจาปี 2559 (ครั้งที่ 14) ณ หาดแม่ราพึง (ลานหินขาว) ตาบลเพ อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง